ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೆ ಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನೆ-Sthutige yogyane manakke patrane

ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೆ ಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನೆ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೆ ಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅರ್ಹನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ 1.ಸ್ವರ್ಗಿಯ ದೂತರು ಸ್ತುತಿಸುವರು ನಿನ್ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ ಆರಧಿಸ್ವರೂ ಶುದ್ದನು ಶುದ್ದನು ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿನಗೆ ಹಾಡು ವರು – ಆರಾಧನೆ 2.ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು ಅಡ್ಡಬಿಳ್ವರು ನಿನ್ನನ್ನೆ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಆರಿಕೆ ಮಾಡ್ವರೂ ಸರ್ವ ಜನರು ಸರ್ವ ಕುಲಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಧಿಸ್ವರೂ – ಆರಾಧನೆ 3.ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಯೇಸು ನಿನ್ನಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಎರಗುವೆನು ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆನು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು – […]

Read more