ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೇ ನಿನ್ನ ನಿವಾಸಗಳು-Senadhisvarane ninna nivasagalu

ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೇ ನಿನ್ನ ನಿವಾಸಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ||2|| 1.ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ನಿಜವಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ||2|| ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿ ಸ್ತುತಿಸುವರು ||2|| ಸ್ತುತಿಸುತಲಿರುವರು – ಅವರು ಸ್ತುತಿಸುತಲಿರುವರು 2.ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುವವರು ನಿಜವಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ||2|| ಓಡಿದರು ದಣಿಯಲಾರರು ||2|| ನಡೆದರೂ ಬಳಲಲಾರರು – ಅವರು ನಡೆದರೂ ಬಳಲಲಾರರು 3.ಕಣ್ಣೀರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಹರುಷದ ಹೊನಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದು ||2|| ಬಲದಿಂದ ಬಲಹೊಂದಿ ||2|| ಚೀಯೋನ ಕಾಣುವರು – ಅವರು ಚೀಯೋನ ಕಾಣುವರು

Read more