ಸುತ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಮಹಿಮೆ –Sthutige yogyanu mahime

ಸುತ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಮಹಿ ಮೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಕರಗಳಯೆತ್ತಿ ಎಂದು ನಿನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಪೆ – 2 ನಿನ್‍ಉನ್ನತ ಅದ್ಬುತವ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ ಹಾಗೆ – ಯಾರು – ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಹಾಗೆ – ಯಾರು –ಇಲ್ಲ. 2  

Read more