ಯೇಸು ಮಹಾರಾಜ ಯೇಸು-Yesu maharaja yesu

ಯೇಸು ಮಹಾರಾಜ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಮಹಾರಾಜ ಯೇಸು ಹಾ… ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ 1.ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಮಹಾರಾಜ ಯೇಸು ಆ… ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ 2.ಅದ್ಬುತನು ಅದ್ಬುತನು ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಮಹಾರಾಜ ಯೇಸು ಆ… ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ 3.ಉನ್ನತ ಉನ್ನತ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಮಹಾರಾಜ ಯೇಸು ಆ… ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ

Read more