ಯೇಸುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಲಯ-Yesuve nanu ninna alaya

ಯೇಸುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಲಯ ಉಕ್ಕಿಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಜಲ ||2|| ಜಲ ಜಲ ಜಲ ಜಲ ಜೀವಜಲ ಇದು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಬಲ – 2   1.ಓಡಿ ನಾವು ದಣಿಯದಂತೆ ನಡೆದು ನಾವು ಬಳಲದಂತೆ ||2|| ದಯಪಾಲಿಸು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಬಲ – 2   2.ದುರಾತ್ಮ ಸೇನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋರಾಡಿ ಜಯ ಹೊಂದಲು ||2|| ದಯಪಾಲಿಸು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಬಲ -2   3.ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋರಾಡಿ ಜಯ ಹೊಂದಲು […]

Read more