ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ-Yahova shamma

ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವವನೇ || ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ 1.ನೀ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ನಾ ಈ ಹೊತ್ತು ಜೀವಿಸುವೇ || ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ 2.ನನ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಯೇ ನೀ ದಿನವೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೇ || ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ 3.ನನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀ ವಾಸಿಸುವೇ ನನ್ ಸ್ತುತಿಗಳ […]

Read more