ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಜಯಿಸಿದ – Yuddhamadi jayisida

ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಜಯಿಸಿದ ನನ್ನ ಯೇಸು ಸರ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನನಗಾಗಿ 1.ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನನಗಾಗೀ ತನ್ನನ್ನೇ ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ನೀಡಿದಾ || ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಪವ ಹೊರಲೋಸುಗ ತನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾ || ಯುದ್ಧ || 2.ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಅಕ್ಕರದಿ ರುಧಿರವಾ ಸುರಿಸಿದಾ || ಶ್ರಮೆಯನು ಹೊಂದಿದ ನನಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಯೇಸು ನಾಥನೇ || ಯುದ್ಧ || 3.ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಸರ್ವವ ಆಣಿ ಮಾಡಿದಾ || ದೂತರ ಒಡಗೂಡಿ ಜೀವಿಸಲೂ ಕೃಪೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಾ || ಯುದ್ಧ […]

Read more