ಮದಲಿಂಗ ಯೇಸು ಬರುವ-Madalinga yesu baruva

ಮದಲಿಂಗ ಯೇಸು ಬರುವ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನನನ್ನು ಕರೆದೊಯಲು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆನಂದದ ಸುರಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಲೆಂದು ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದಾಗಿ ಹಾಡಲೆಂದು ಹೊಸ ಹಾಡನು – ಮದಲಿಂಗ 1.ಮುತ್ತುಗಳ ಬಾಗಿಲು ಅಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಳ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ದೇವನ ಮಧುರ ಸ್ವರೂಪನ ನಾನಂದು ನೋಡುವೆ ನಾವೆಲ್ಲರು ಒಂದು ಧೂತಗಳ ಸೈನ್ಯದಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ಹರಸುವೆವು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯನ್ನು – ಮದಲಿಂಗ 2.ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾನು ನೋಡುವೆನು ಯೇಸುವನ್ನು ನಾನೆ ನಾನಾಗಿ ನೋಡುವೆ ನಲಿಯುವೆ ಮತೊಬ್ಬನಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರು ಒಂದು ಧೂತಗಳ […]

Read more