ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವು ಸಾಗರ ಸೂರ್ಯ-Bhumi akasavu sagara surya

ಓ ಓ ಹೊ ಹೊ ಹೊ ಆಹಾ ಆಹಾ ಹಾ ಹಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾಲಾ, ಓಹೊ ಓಹೊ ಹೊಹೊ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವು ಸಾಗರ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಗಗನದ ತಾರೆಗಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ವವು ||ಓಓ||   1.ಆಕಾಶವನ್ನು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದವನು ನೀನಲ್ಲವೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದಲೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವ ನೀನಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು ||2||  ||ಭೂಮಿ||   2.ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ನಾವೆಯಲ್ಲಿ0iÉು ನಾ ದೂರ ಸಾಗುತ್ತಿರುವೆ ಸೃಷ್ಠಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೂ ಅನುಭವಿಸಿ ತಿಳಿಯುವಾಗಲೂ ||2|| ನಿನ್ನ […]

Read more