ಬಲದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲಾ – Baladindalu alla

ಬಲದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲಾ ಪರಾಕ್ರಮವಲ್ಲಾ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ಆಗುವದು || ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ಸ್ವಾಗತ ನಿನ್ನ ದಯೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಲು ಸ್ವಾಗತ || ಬಲದಿಂದಲೂ || 1.ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತವೇ ನೀನು ಎಷ್ಟುಮಾತ್ರ ಜೇರುಬ್ಬಾಬೇಲನ ಮುಂದೆ ನೀನು ಸಮ ಭೂಮಿ || ಯೇಸುನಾಮ ಸಾರುತ್ತಾ ಬರುವನು ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿರಲಿ ದಯವಿರಲಿ ಎಂದು ಸಾರುನಿ || ಬಲದಿಂದಲೂ || 2.ಅಲ್ಪವಾದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನವನ್ನಾರು ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೋ || ಭೂಮಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುವಾ ದೇವರು ತೂಕದ ಗುಂಡನ್ನು ದಾಸನಲ್ಲಿ ಕಂಡನು || 3.ಕರ್ತನ ಆತ್ಮವೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ […]

Read more