ಪರಿಶುದ್ಧರೊಳ್ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ-Parishuddarol ati parishuddahane

ಪರಿಶುದ್ಧರೊಳ್ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿನ್ನನ್ನೆ ಹೊಗಳಿ ಕೋಂಡಾಡುವೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ 1.ಶಿಷ್ಯರ ಕಾಲ್ಗಳ ತೊಳೆದವನೇ ರಕ್ತದಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆಯುವನೇ || ಈ ಲೋಕ…|| 2.ರೋಗಿಗಳ ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವ ಪಾಪಿಯ ಪಾಪವೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷಮಿಸುವ ನು || ಈ ಲೋಕ…|| 3.ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವನೇ ನನ್ ಜೀವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಪಿಸುವೇ || ಈ ಲೋಕ…|| 4.ಪರಲೋಕದೋಳ್ ನನ್ನ ಸೇರಿಸುವನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ನಾ ಕಾದಿರುವೆ || ಈ ಲೋಕ…||

Read more