ನೀನೇ ನನ್ ಶ್ವಾಸವು-Nine nan svasavu

ನೀನೇ ನನ್ ಶ್ವಾಸವು ನಿನ್ ಸನ್ನಿದಿಯೇ ನನಗೆ ಜೀವಾ ನೀನೇ…ನನ್ ಕೋರಿಕೆ ನೀನೇ ನೀನೇ…ನನ್ ಆಸೆ ನೀನೇ     ನೀನೇ ಜೀವಾತ್ಮ !2! ನಿನ್ ವಾಕ್ಯ, ನನಗೆ ಜೀವಾ ನೀನೇ……        

Read more