ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಗಳನಿಟ್ಟು ಕಾದು ನಿಮ್ಮನ್ನು –Nimma mele kannagalanittu kadu nimmannu

ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಗಳನಿಟ್ಟು ಕಾದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಉನ್ನತನು ಯೇಸುವೇ ಉನ್ನತನು ಅರ್ಭಟಿಸಿ ಆತನೇ ಉನ್ನತನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಾಲಕೆಳಗೇ ಬಿಳಿಸಿರಿ ಸೈತನನ್ನನ್ನು ದಿನವೂ ಬಿಲಿಸಿರಿ

Read more