ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ-Ninna namadalli ellavu sadhya

ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವು ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ – ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವು ಇಲ್ಲವೆ ಇಲ್ಲಾ – ನಿನ್ನಿಂದ 1.ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಡಗಿತು ನೀ ನೊಡಲು ಮನ ತಿರುಗಿದ ಪೇತ್ರನು ಅಸಾಧ್ಯವು ಇಲ್ಲವೆ ಇಲ್ಲಾ – ನಿನ್ನಿಂದ 2.ಸತ್ತಂತ ತಬಿತಳು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದಳು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಐನೇಯ ಎದ್ದನು ಅಸಾಧ್ಯವು ಇಲ್ಲವೆ ಇಲ್ಲಾ – ನಿನ್ನಿಂದ 3.ಮೀನಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯವು ಬಂತಲ್ಲಾ ಕತ್ತೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ […]

Read more

ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ-Ninna namadalli ellavu sadyhya

ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವು ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ – ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವು ಇಲ್ಲವೆ ಇಲ್ಲಾ – ನಿನ್ನಿಂದ 1.ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಡ ಗಿತು ನೀ ನೋಡಲು ಮನ ತಿರುಗಿದ ಪೇ ತ್ರನು ಅಸಾಧ್ಯವು ಇಲ್ಲವೆ ಇಲ್ಲಾ – ನಿನ್ನಿಂದ 2.ಸತ್ತಂತ ತಬಿತಳು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದಳು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಐನೇಯ ಎದ್ದ ನು ಅಸಾಧ್ಯವು ಇಲ್ಲವೆ ಇಲ್ಲಾ – ನಿನ್ನಿಂದ 3.ಮೀನಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯವು ಬಂತಲ್ಲಾ ಕತ್ತೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತು […]

Read more