ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು – Nanna srustkartanu

ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು || 1.ಬರಿದಾದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಗಗನವ ಉಂಟುಮಾಡಿದ || || ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು || 2.ಭವ್ಯವಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ || || ನಾನು ನೀನು ನಾವುಗಳು ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು || 3.ರಮ್ಯವಾದ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತನ್ನಯ ಶ್ವಾಸವ ಊದಿರುವಾ || || ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಶರೀರದಿಂದಾ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ||

Read more