ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಡುವೆ ನಾ-Nambikeya hejje hiduve na

ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಡುವೆ ನಾ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಓಡಿ ಸಾಗುವೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಾರುವೆ ನಾ ಹಾರಿ ಲೋಕವೆಲ್ಲಾ ಸಾರುವೇ 1.ಮಳೆಯಲ್ಲಿಯು ಚಲಿಯಲ್ಲಿಯು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿಯು ಸಾರುವೆನು ಶುಭಾವಾರ್ತೆಯನು ನನ್ನೇಸು ಬರುತಿಹನು- ನಂಬಿಕೆಯ 2.ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಅವಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಹಾಸ್ಯದಲ್ಲಿಯು ಸಾರುವೆನು ಶುಭಾವಾರ್ತೆಯನು ನನ್ನೇಸು ದೊಡ್ದವನು ಸಾರುವೆನು ಶುಭಾವಾರ್ತೆಯನು ನನ್ನೇಸು ಉನ್ನತನು – ನಂಬಿಕೆಯ 3.ಬದುಕಿದರು ಸತ್ತರು ಯೇಸುಗಾಗಿಯೆ ಸಾರುವೆನು ಶುಭಾವಾರ್ತೆಯನು ಜೀವ ಇರೊವರೆಗು ಸಾರುವೆನು ಶುಭಾವಾರ್ತೆಯನು ಉಸಿರು ಇರೊವರೆಗು – ನಂಬಿಕೆಯ

Read more