ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಅನುದಿನ ಹಾಡುವೆ-Deva ninna krupeyu anudina haduve

ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಅನುದಿನ ಹಾಡುವೆ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರುವೇ (2) 1.ಪಾಪದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬಳಲಿದ ನನ್ನ ಕರೆದು ತಾಯಿಯಂತೆ ಸಲಹಿದೆ (2) ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ನೀನು ನಿನ್ನಗಲಿ ಬಾಳೆನು – ದೇವಾ 2.ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೀಗಿಸಿ ಇರುಳುನೆಲ್ಲ ಬಾಳಿನ ದಿನಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ತುಂಬಿನಡೆಸು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಸಾಧನ ನಿನ್ನಾಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕೃಪೆಯ ಸಿಂಚನ – ದೇವಾ

Read more