ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕಪಡಿ-Devara rajyakkagi nitigagi

ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕಪಡಿ ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ದೊರಕುವುದು ಎಲ್ಲಾ – ಎಲ್ಲಾ – ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ದೊರಕುವುದು   ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೋ ಬ್ಯಾಡ ಅವು ತುಕ್ಕಿಡಿದು, ನುಸಿ ಹಿಡಿದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು   2.ನಾಳಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿರು ಆ ಹೊತ್ತಿನ ಕಾಟ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು   ಪರಲೋಕದ ಗಂಟು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರೂ ಇಲ್ಲಾ ಕದೀಮರೂ ಇಲ್ಲಾ

Read more