ಜೀವದಿಂದೆದ್ದವನೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ-Jivadindeddavane ninna aradhane

ಜೀವದಿಂದೆದ್ದವನೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೇ ಜೀವದ ಅಧಿಪತಿಯೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೇ ಹೊ ಹೊ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೊಸನ್ನ -8 1.ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೇ ಪಾತಾಳವ ಜಯಿಸಿದವನೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೇ ಹೊ ಹೊ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೊಸನ್ನ -8 2.ಪರಿಶುದ್ಧ ಅತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೇ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೇ ಹೊ ಹೊ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೊಸನ್ನ -8 3.ಅದ್ಬುತ ಸ್ವರೂಪನೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವವರೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೇ ಹೊ ಹೊ […]

Read more