ಇಗೋ ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಿ-Igo manusyara madhyadi

ಇಗೋ ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಿ ದೇವಧಿ ದೇವನು ವಾಸ ಮಾಡುವನು 1.ದೇವ ಸಮಾನನಾದವನೇ ಭೂಮಿಗಿಳಿದು ಬಂದವನೇ ಅವಮಾನವನ್ನು ನಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ನೀನು ತಾಳಿದಿ ವಿಧೇಯನಾಗಿ – ಇಗೋ 2.ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೀ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸದಾ ಹಾಡಿ ಕೋಂಡಾಡುವೆನು – ಇಗೋ 3.ಪುನರುತ್ಥಾನವನೇ ತಿರಿಗೂಮ್ಮೆ ಬರುವವನೇ ಸಿಂಹಾಸೀನನೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮಗಿರಲಿ – ಇಗೋ

Read more