ಆಲಯ ನಾ ನಿನ್ನ ಆಲಯ-Alaya na ninna alaya

  ಆಲಯ ನಾ ನಿನ್ನ ಆಲಯ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾರಯ್ಯ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಈ ಹೃದಯ ಓ ಯೇಸಯ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿರುವೆನಯ್ಯ “ಆಲಯ”   1.ಕಳ್ಳನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ [2] ಬರುವ ಬರುವ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಬೇಲಿ ಹಾಕಯ್ಯ, ಓ ಯೇಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವವು ನನಗೆ ನೀಡಯ್ಯ [2]                         – ಆಲಯ –   2.ಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ಸಿಂಹದಂತೆ ಯಾರನು ನುಂಗಲಿ ಎಂದು ಕಾದಿರುವ [2] ಕೆಡುಕನ ಕೆಡುಕನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು ಬಾರಯ್ಯ ಓ […]

Read more