ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನಾ ನನ್ನನ್ನೇ – Arpisuve na nannanne

ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನಾ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನ್ನಯ ಕರಗಳಲ್ಲಿ || ಓ ದೇವರೇ ರೂಪಿಸು ರೂಪಿಸು ರೂಪಿಸು ನನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೂಪಿಸು ರೂಪಿಸು ರೂಪಿಸು ನನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1.ತಿರುಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಇಂದೇ ಸರಿದು ಹೋದೆನು || ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಕರುಣಿಸು ದೃಸ್ಟಿಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನನು || ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ರೂಪಿಸು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ರೂಪಿಸು || ಅರ್ಪಿಸುವೆ || 2.ದೂರ ದೂರ ಹೋದೆನು ಎಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಕೊಂಡೆನು || ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸೇರಿಸು ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ || ಮತ್ತೆ […]

Read more