ಅಪ್ಪ ನಾ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ ಡ್ಯಾಡಿ-Appa na ninna noduve daddy

ಅಪ್ಪ ನಾ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ ಡ್ಯಾಡಿ ನಾ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ (2) ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ನಾ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ 1.ಮಾರ್ಗವೂ ನೀನೇ ಸತ್ಯವು ನೀನೇ (2) ನೀನೇ ನನ್ ಜೀವವಯ್ಯಾ (2)- ಅಪ್ಪ 2.ತಂದೆಯು ನೀನೆ ತಾಯಿಯು ನೀನೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗು (2)- ಅಪ್ಪ 3.ಒಳ್ಳೇ ಕುರುಬ ನೀನಲ್ಲವೋ ನಾ ನಿನ್ನ ಕುರಿ ಮರಿಯೂ (2)- ಅಪ್ಪ

Read more