ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ ಯೇಸಪ್ಪಾ- Appa appa yesappa

ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ ಯೇಸಪ್ಪಾ ನೀನೇ ನನ್ನಾ ಸರ್ವಸ್ವ [2] ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು [2]     ನನ್ನ ನಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ನನ್ನ ನುಡಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವೊಂದೆ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲೀ [2] ನನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿ [2] ಅಪ್ಪಾ…   ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಯಜಮಾನನು ಸರ್ವ ಲೋಕವು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ [2] ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ [2]   ಯೇಸು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ […]

Read more