ಅಪ್ಪಾನೂ ನೀನೇ ಅಮ್ಮಾನು ನೀನೆ-Appa nine ammanu nine

ಅಪ್ಪಾನೂ ನೀನೇ ಅಮ್ಮಾನು ನೀನೆ                       (2) ನನ್ನ ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನು ನೀನೆ            (2) ಯೇಸಯ್ಯಾ  ಯೇಸಯ್ಯಾ   ಯೇಸಯ್ಯಾ   ಯೇಸಯ್ಯಾ 1.ಅನಾಥನು ನಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ನನಗ್ಯಾರು ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ ದರೀದ್ರಾನು ನಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ನನಗ್ಯಾರು ದಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾ           (2) ನೀನಾದರೂ ನನನ್ನು ಬಲ ಪಡಿಸು ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆಯದಿರು          (2)   2.ಬಲಹೀನನು ನಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತಾರೆ ಗತಿ ಹೀನನು ನಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸುತಾರೆ            (2) […]

Read more