ಯೇಸು ರಕ್ತ ನನ್ನ – Yesu rakta nanna

ಯೇಸು ರಕ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲಿರಲು ಬಾಧೆಯು ಸಮೀಪಿಸದು ಯೇಸು ರಕ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲಿರಲು ರೋಗವು ಮುಟ್ಟದೆಂದು 1.ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಶರೀರವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಆತನ್ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿರಲು ಭಯವೆ ಇಲ್ಲ || ಯೇಸು || 2.ದುಷ್ಟಾತ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳ ಎದುರಿಸುವೆ ನಾನು ಹೋರಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಜಯ ಹೊಂದುವೆ || ಯೇಸು || 3.ಸಮಾಧಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಾರುವೆನು ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ಗುರಾಣಿಯು ಹಿಡಿಯುವೆನು || ಯೇಸು || 4.ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾ ನೀತಿಯೆಂಬ ವಜ್ರ ಕವಚ ಧರಿಸುವೆನು || ಯೇಸು […]

Read more

Jesus has chosen me!! (testimony of Raju Shetty)

  I’m a Hindu. I come from Arya Vysya background. My forefathers have built few temples and worshipped many idols, even practiced mantra, meditations and other cults. Although I couldn’t see them, I have heard that my grandfather has received some great power from idols — he can open locked doors just by using his […]

Read more

The Doorway ( Must Read!!.. )

One day I was travelling to my Home town, I got a upper side seat in a local train and i just placed my bag and trying to sleep there…suddenly, I got into deep sleep, i don’t whether i was sleeping or died. Spirit of God took me to a place, i think i was in […]

Read more

Faith in Action!! 

I was watching at a pastor, He called a boy (who is interested in learning guitar) and told him to pray for new guitar. the boy knelt down and prayed for guitar, after prayer the Pastor asked him where is your guitar? Didn’t you get it from God? The boy astonished and was looking at pastor. […]

Read more