ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್
book
close
ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು