ಹೆದರದಿರು ನನ್ನ ಮನವೇ…

           ನೀನು ಕದಲದಿರು ನನ್ನ ಮನವೆ

           ಸ್ತುತಿಸು… ಸ್ತುತಿಸು ಯೇಸಪ್ಪನಾ … ಸ್ತುತಿಸು (2)

           ಹೆದರದಿರು …

  1. ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಯಪಡಬೇಡ(2)

ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ನಿನಗಿರುವಾಗ

ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು (2)                                           ಹೆದರದಿರು…

  1. ಗತಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ (2)

ಯೇಹೋವಾ ಯೀರೇ ನಿನಗಿರುವಾಗ

ಜೊತೆಯಿದ್ದು ಕಾಪಾಡುವ (2)                                               ಹೆದರದಿರು…

  1. ಜೀವನದಿ ಸೋಲೆಂದು ಸೋತು ಹೋದೆಯಾ (2)

ಯೇಹೋವಾ ನಿಸ್ಸಿಯೇ ನಿನಗಿರುವಾಗ

ಎಂದಿಗೂ ಜಯ ಕೊಡುವನು (2)                                        ಹೆದರದಿರು…

  1. ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವೆಯಾ (2)

ಯೇಹೋವಾ ಶಾಲೋಂ ನಿನಗಿರುವಾಗ

ಸಮಾಧಾನದಿ ನಿನ್ನ ನಡೆಸುವಾ (2)                     ಹೆದರದಿರು…

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *