ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು
ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ
ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು
ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ

1.ಸಿಂಹದ ನಡುವೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು ಹೆದರದಿರು ನೀನು
ಬೆಂಕಿಯ ಆವಿಯು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರು ಹೆದರದಿರು ನೀನು
ಕಣ್ಮಣಿ ರೀತಿಯೆ ಕಾಯುವ ದೇವ
ತನ್ನಯ ಕರದಿ ಸಹಿಸಿ ನಡೆಸುವ

2.ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾರು ಹೆದರದಿರು ನೀನು
ಜೊತೆಗಾರನಿಲ್ಲದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾದರು ಹೆದರದಿರು ನೀನು
ತನ್ನಯ ಹಸ್ತದಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ನಿನ್ನ
ಜೊತೆಯಲ್ಲೆ ನಡೆದು ಜೀವಿಸುವನೆಂದು

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *