ಹಾದು ಬಂದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡುವೆ

ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಕರ್ತನೆ ವಂದಿಸುವೆ

ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ

 

1.ದಿಕಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ಅಲೆದಾಡಿದೆನು

ಅಳಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ

 

2.ಎದುರಾದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮುರಿದಾಕಿರುವೆ

ಯಾವಾಗಲು ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆ ಬಲ ನೀಡಿರುವೆ

 

3.ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಬಲನೀಡಿರುವೆ

ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರಲು ಕೃಪೆನೀಡಿರುವೆ

 

4.ಒಂದು ದಿನವು ಬಿಡೆದೆ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸಿರುವೆ

ಆಶ್ರಯ ವಸ್ತ್ರನೀಡಿ ಕಾಪಾಡಿರುವೆ

 

 

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *