ಶಿಲುಬೆಯ ಮಾತು ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಗಿದೆ
ಈ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ – 2
ನನಗಾದರೂ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ – 2

1.ನನ್ನ ನಾಶನದಿ ನನ್ನೇಸು ತಪ್ಪಿಸಿದ
ನಾ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರಲು ಹೆಸರಿಡಿ ನನ ಕರೆದೆ
|| ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ||

2.ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭರವಸೆಯು ಅಯ್ಯ
ನಿನ್ನನ್ನೆ ನಂಬಿ ನಾ ಬಾಳುವೆನಯ್ಯ
|| ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ||

3.ನಿನ್ನಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿದಿ ರುವೆನಯ್ಯಾ
ಯಾರೇನೆ ಅಂದರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೆ ನಯ್ಯಾ
|| ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ||

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *