ಯೇಸು ಬರುವನು ಬೇಗನೆ ಬರುವನು ಸಭೆಯೇ ಎಚ್ಚರ
ತಿರುಗಿ ಬರುವುದು ತಡವಿದೆ ಎಂದು ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡ ||
|| ಆ ದಿನವೂ ಯೇಸು ಬರುವ ಘಳಿಗೆಯು ||
ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಭೆಯೇ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರು ||

1.ನೋಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ದೇವರನ್ನು ಮರೆತು ||
ಜಲ ಪ್ರಳಯವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದರೂ ||
|| ಆ ದಿನವೂ || ಯೇಸು ಬರುವನು ||

2.ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಮೋಶೆ ತಡಮಾಡಿ ಬರಲು
ದೇವರನ್ನು ಮರೆತು ಜನರು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದರು ||
|| ಆ ದಿನವೂ || ಯೇಸು ಬರುವನು ||

3.ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಕನ್ಯೆಯರು ಮದಲಿಂಗ ತಡಮಾಡಿ ಬರಲು ||
ಐದು ಮಂದಿ ಕನ್ಯೆಯರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ||
|| ಆ ದಿನವೂ || ಯೇಸು ಬರುವನು ||

4.ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕಾಲವು ಬರುವುದು ||
ಭಕ್ತಿಯ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಅದರ ಬಲ ಬೇಡ ಹೇಳ್ವರು ||
|| ಆ ದಿನವೂ || ಯೇಸು ಬರುವನು ||

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *