ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಜಯಿಸಿದ ನನ್ನ ಯೇಸು
ಸರ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನನಗಾಗಿ

1.ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನನಗಾಗೀ
ತನ್ನನ್ನೇ ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ನೀಡಿದಾ ||
ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಪವ ಹೊರಲೋಸುಗ
ತನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿ ಧರೆಗಿಳಿದಾ || ಯುದ್ಧ ||

2.ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ
ಅಕ್ಕರದಿ ರುಧಿರವಾ ಸುರಿಸಿದಾ ||
ಶ್ರಮೆಯನು ಹೊಂದಿದ ನನಗಾಗಿ
ತ್ಯಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಯೇಸು ನಾಥನೇ || ಯುದ್ಧ ||

3.ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ
ಸರ್ವವ ಆಣಿ ಮಾಡಿದಾ ||
ದೂತರ ಒಡಗೂಡಿ ಜೀವಿಸಲೂ
ಕೃಪೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಾ || ಯುದ್ಧ ||

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *