ಮಾಯಾ ಲೋಕದಿಂದ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ
ನಡೆಸಿದ ಯೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ||
|| ಧನ್ಯನಾದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಂಡು
ಪರವಶನಾದೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಕಂಡು ||

1.ಮಾಯಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೆ
ಮರಣ ಶಾಪ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೆ ||
ಯಾರು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಯಾರು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ ||
ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಕರೆದೆ || ಧನ್ಯ ||

2.ಮಾಯಾಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೆ
ಯಾರು ಬಿಡಿಸುವವರು ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ ||
ಯಾರು ಬಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಬಳಿ ಯಾರು ಬರಲು ಇಲ್ಲ ||
ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದೆ || ಧನ್ಯ ||

3.ಮಾಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದೆ
ಅಗಲವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ||
ನನ್ನ ನೋಡಿ ಯೇಸುವೇ ಓಡಿಬಂದೆ ||
ತಾಯಿಯಂತೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ || ಧನ್ಯ ||

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *