ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು
ಬಿಡಿಸಲು ಶಕ್ತಿವಂತನು ||
ಉರಿಯುವ ಜ್ವಾಲೆಗೂ ಅರಸನಿಗೂ
ತಪ್ಪಿಸಲು ಶಕ್ತಿವಂತನು ||

ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಾತನು ದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ
ಬೆಂಕಿಯೂ ಜ್ವಾಲೆಯೂ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಕಾಯ್ವನು
ಎಡಬಿಡದೆ ಆರಾಧಿಸೋಣ
ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಜಯವೇ ||
|| ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ||

ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಾತನು ಕೈಬಿಡನು ಎಂದಿಗೂ
ಚಿಂತಿಸದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವನು
ಎಡಬಿಡದೆ ಆರಾಧಿಸೋಣ
ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಜಯವೇ ||
|| ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ||

ಶತ್ರುವಿನ ಸೈನ್ಯವನು ಚದುರಿಸಲು ಬಲ ನೀಡುವಾ
ಜಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ತನ್ನ ಹಸ್ತವ ಚಾಚುವನು
ಎಡಬಿಡದೆ ಆರಾಧಿಸೋಣ
ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಜಯವೇ ||
|| ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ||

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *