ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು
ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು ||

1.ಬರಿದಾದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ
ಗಗನವ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ||
|| ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ
ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ||

2.ಭವ್ಯವಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು
ನಿನ್ನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ||
|| ನಾನು ನೀನು ನಾವುಗಳು
ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ||

3.ರಮ್ಯವಾದ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ
ತನ್ನಯ ಶ್ವಾಸವ ಊದಿರುವಾ ||
|| ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಶರೀರದಿಂದಾ
ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ||

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *