ನನ್ನ ಬಲವು ನೀನೇ ಯೇಸು
ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನು ನೀನೇ ಯೇಸು ||
ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ಹರಿಸು
ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸು ||
ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ||

1.ನನ್ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸು ನನ್ ಬಲವಾದ ಯೇಸು
ನನ್ ನಂಬಿಕೆಯು ಯೇಸು ನನ್ ರಕ್ಷಕನು ಯೇಸು ||
ಯೇಸಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ ||

2.ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು ನೀನೇ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ
ವಿಮೋಚಕ ನೀನೇ ನನ್ ದೇವರು ನೀನೆ ||
ಯೇಸಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ ||

3.ಆಪತ್ತು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀನೆ
ಆದಿಯು ನೀನೇ ನನ್ ಅಂತ್ಯವು ನೀನೆ ||
ಯೇಸಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ ||

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *