ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗುವೆ ಯೇಸು ನಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರಲು ||
ಎಲ್ ರೋಹಿ…ಎಲ್ ರೋಹಿ…ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರುವವನೇ ||

1.ದೀನನಾದ ನನ್ನನ್ನು ದೂಳಿನಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ
ಬಡವನಾದ ನನ್ನನ್ನು ತಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿರುವೆ ||
ಪ್ರಭುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದೆ || ಎಲ್ ರೋಹಿ ||

2.ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿರುವೆ ನೀ
ಹಸಿದ ಜನರನ್ನು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದೆ ||
ಇದೇ ದಿವಸ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನನ್ನ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು || ಎಲ್ ರೋಹಿ ||

3.ನನ್ನನ್ನು ನಾಶನದ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿರುವೆ
ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡಿಸಿದೆ ||
ಬತ್ತಿದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವ ತುಂಬಿಸಿದ ದೇವರೇ || ಎಲ್ ರೋಹಿ ||

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *