ಆನಂದದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ

ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಡಗರದಿಂದ ಉತ್ಸವ ಮಾಡೋಣ

ಈಗಿರುವ ಸಮಯ ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದೆಣಿಸಿ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡೋಣ

ಜಯ ಮಂಗಳಂ ದೇವಾ ||2||

 

1.ದೇವರ ವಾಗ್ಧಾನಗಳು ನೆರವೇರ್ವವು

ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ವವು

ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಲು ತಿರುಗಿ ಬರುವನು

ಯೇಸು ಮೇಘರೂಢನಾಗಿ ಬರುವನು

 

2.ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮಲಿರಲಿ

ಸ್ತುತಿಸ್ತೋತ್ರ ಗೀತೆಯೋಂದು ಜೋತೆಗಿರಲಿ

ಜಯಘೋಷ ಮಾಡುತಲಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣಾ

ನಾವು ಆತನನ್ನು ಎರ್ದುಗೊಳ್ಳೋಣ

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *