ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನಾ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನ್ನಯ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ||
ಓ ದೇವರೇ ರೂಪಿಸು ರೂಪಿಸು ರೂಪಿಸು ನನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ರೂಪಿಸು ರೂಪಿಸು ರೂಪಿಸು ನನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ

1.ತಿರುಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಇಂದೇ ಸರಿದು ಹೋದೆನು ||
ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಕರುಣಿಸು ದೃಸ್ಟಿಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನನು ||
ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ರೂಪಿಸು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ರೂಪಿಸು || ಅರ್ಪಿಸುವೆ ||

2.ದೂರ ದೂರ ಹೋದೆನು ಎಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಕೊಂಡೆನು ||
ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸೇರಿಸು ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ||
ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ರೂಪಿಸು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ರೂಪಿಸು || ಅರ್ಪಿಸುವೆ ||

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *