ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾ ಯೇಸಪ್ಪಾ ನೀನೇ ನನ್ನಾ ಸರ್ವಸ್ವ [2]

ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು [2]

 

 

  1. ನನ್ನ ನಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ನನ್ನ ನುಡಿಯಿಂದಾಗಲಿ

ನಿನ್ನ ನಾಮವೊಂದೆ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲೀ [2]

ನನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿ [2] ಅಪ್ಪಾ…

 

  1. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಯಜಮಾನನು

ಸರ್ವ ಲೋಕವು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ [2]

ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ [2]

 

  1. ಯೇಸು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ [2]

ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಹಳ ಫಲವ ಕೊಡುವೆನು [2]

 

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *